• Darmowa dostawa od 800zł
 • 14 dni na zwrot

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Intterno home 

(dalej: regulamin)

 

 § 1. 

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowy Intterno home (dalej: sklep) oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży produktów wyposażenia wnętrz prowadzonej na odległość przez sklep.
 2. Sklep, dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.intterno.com, jest prowadzony przez Jacka Jaskółę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jaskóła Jacek JJJASKOLA ARCHITEKCI, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 645-214-74-08, REGON: 240692450. 
 3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a Klientem;

4. Sprzedawca – Jaskóła Jacek JJJASKOLA ARCHITEKCI, ul. Żwirki i Wigury 4, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 645-214-74-08, REGON: 240692450, e-mail: sklep@intterno.com, numer telefonu: +48 504 088 383 lub 22 378 12 73. 

5. Strona internetowa sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem www.intterno.com;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą. 


 §2. 

Oświadczenia sprzedawcy

 1. Sprzedawca dostarcza Klientom produkty wolne od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości, jej warunki są udostępniane w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu, a uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.
 3. Ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich.


 §3. 

Zamówienie 

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

 1.  poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu;
 2. poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej: sklep@intterno.com;
 3. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 504 088 383 lub 22 378 12 73.

2. Klient, składając zamówienie, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

 1. w przypadku Klientów będących Konsumentami: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. w przypadku Klientów niebędących Konsumentami: imienia i nazwiska, nazwy (firmy) Klienta, numeru identyfikacji podatkowej, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. 

5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi wiadomości           e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania             przez  Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.

 

 §4. 

Sposób i termin płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za produkt:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy;

b) płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych;

c) płatność za pobraniem – dokonywana przy odbiorze przesyłki

d) płatność gotówką – w przypadku udostępnienia produktu do odbioru przez Klienta.

   2. Możliwość płatności za pobraniem dotyczy płatności za produkty do sumy zamówienia nie wyższej niż 3000 zł.

   3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za produkt:

 1. w przypadku płatności przelewem: do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia;
 2. w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą: niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie internetowej sklepu;
 3. w przypadku płatności za pobraniem: w momencie odbioru przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną;
 4. w przypadku płatności gotówką: w momencie odbioru produktu.

 

   §5.

Sposób, koszty i termin dostawy lub odbioru produktu

1.Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówiony produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej (przewoźnika) albo udostępnia produkt do odbioru przez Klienta w miejscu wykonywania działalności: Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa. Koszty dostawy produktu ponosi Klient. 

3. Koszty dostawy produktu są publikowane na stronie internetowej sklepu oraz przekazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

4. Odbiór produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

6. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

7. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy; 
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem albo płatności gotówką – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. Koszty i terminy dostawy dotyczą dostaw na terenie Polski.


 §6.

Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wady (rękojmia za wady).

2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację jednakże odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 

3. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za        produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady            produktu w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 

4.Reklamacje mogą być składane: 

 1. pisemnie – na adres: ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@intterno.com.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres: ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa wraz z opisem reklamacji zawierającym nazwę produktu, opis wady, datę  stwierdzenia wady oraz dane kontaktowe Klienta. W przypadku Klienta będącego Konsumentem reklamacja powinna dodatkowo zawierać żądanie Klienta.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. 

 

 §7.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu. 

2. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 

 1. pisemnie – na adres:ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@intterno.com; 
 3. pisemnie – na adres:ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa, w przypadku w którym Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie również produkt.

4.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Sprzedawca dodatkowo udostępnia wzór o którym mowa w zdaniu poprzednim na stronie internetowej sklepu. 

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres:ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


 §8.

Dane osobowe 

1. Dane osobowe podawane przez Klienta na stronie internetowej sklepu są przetwarzane przez sprzedawcę będącego administratorem danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia oraz zawarcia z Klientem i wykonania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności sklepu.


 §9.

Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć lub opisów towarów) bez pisemnej zgody sprzedawcy.

 

 §10.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa mających wpływ na działalność sklepu, znaczącej zmiany oferty lub profilu działalności sklepu, zmiany sposobu płatności lub dostaw, zmiany miejsca wykonywania działalności lub innych danych rejestrowych.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem w Warszawie. 

4. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów – w tym do złożenia skargi za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów oraz wykaz podmiotów udzielających wsparcia Konsumentom znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Regulamin obowiązuje od dnia: 23 sierpnia 2019 r.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl