• 14 dni na zwrot
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.intterno.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Jacek
Jaskóła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Jaskóła
JJJASKOLA ARCHITEKCI z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul.
Żwirki i Wigury 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
i Technologii, NIP: 6452147408, REGON: 240692450, zwany dalej Jacek
Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI.
3. Dane osobowe zbierane przez Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI za
pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna
1. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI zbiera informacje dotyczące osób
fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Klientami.
1/11
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania
umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą
elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą
na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
e) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność
do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe,
oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art.
6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości;
f) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
2/11
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój
adres e-mail.
8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
9. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
a) adres e-mail adresata;
b) swój adres e-mail.
10. W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię.
11. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi.
14. Przekazanie danych osobowych do Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI jest
3/11
dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też
świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane
oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI przy prowadzeniu Sklepu
Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI
korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
polecenie Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI. Należą do nich m.in.
dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie
Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;
b) Administratorzy. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI korzysta
z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają
cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą
oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jacek
Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Jacek Jaskóła
JJJASKOLA ARCHITEKCI i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jacek
Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI tak długo, jak jest to niezbędne do
4/11
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe
mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
zamówionych towarów.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.
7. W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
(Newsletter) na jego adres e-mail Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI
będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe
o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
8. W przypadku skierowania żądania Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI
udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI na urządzeniu końcowym
osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,
swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
pomagają dostosowywać oferowane przez Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb
osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania
ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie
Internetowym.
2. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
5/11
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
Klientów.
3. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI wykorzystuje cookies zewnętrzne
w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej
lokalizację biura Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI, za pomocą
serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego
Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc
z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
d) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu
i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Google.com
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
6/11
f) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera;
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.
7. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI może gromadzić adresy IP Klientów.
Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep
Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu
z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy
najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu
i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
7/11
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Jacek Jaskóła
JJJASKOLA ARCHITEKCI.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Jacek
Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes, np. marketing produktów i usług Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze
Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
8/11
Państwa członkowskiego, któremu Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Jacek Jaskóła
JJJASKOLA ARCHITEKCI może zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Jacek Jaskóła
JJJASKOLA ARCHITEKCI. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z korzystaniem z usług Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane
są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI nie będzie też
wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI ogranicza ich
wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości
danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
9/11
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki
Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI spełnia żądanie
albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI nie
będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych
dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
10/11
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI przekazania
kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób
wskazany w §7 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI zapewnia Klientom bezpieczne
i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz
podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych
światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych
danych przez sieć Internet.
2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI nie
wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu
dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu
logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty
elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie
profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie
do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Jacek Jaskóła JJJASKOLA ARCHITEKCI nigdy nie wysyła żadnej korespondencji,
w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Jacek Jaskóła JJJASKOLA
ARCHITEKCI poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
sklep@intterno.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2022 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl